รายนามประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง(พ.ศ.)
1
 นายแพทย์กมล   เสรยานนท์
2526 - 2529
2
 นายแพทย์สะองค์   คชเสนี
2530 - 2534
3
 นายประมวล    อ่อนฤทธิ์
2535 - 2539
4
 นายทวัน    พลอาจ
2540 - 2540
5
 นายประมวล    อ่อนฤทธิ์
2541 - 2544
6
 นางสาวทิฐินันท์  สุขนันตพงศ์
2545 - 2546
7
 นายประมวล    อ่อนฤทธิ์
2547 - 2550
8
นางสาวทิฐินันท์   สุขนันตพงศ์
2551 - 2552
9
 นายประมวล    อ่อนฤทธิ์
2553 - 2556
10
 นายอาริยะ    บุญเกตุ
2557 - 2558
11
 นายประมวล    อ่อนฤทธิ์
2559 - ปัจจุบัน