<< อัตราดอกเบี้ย 6.25 % >>
เงินกู้ เงินต้น ดอกเบี้ย รวม                            เงินกู้ เงินต้น ดอกเบี้ย รวม
50,000 300 265.41   565.41 2,050,000  11,400  10,881.85  22,281.85 
100,000 600 530.82  1,130.82  2,100,000  11,700  11,147.26  22,847.26 
150,000 900 796.23  1,696.23  2,150,000  12,000  11,412.67  23,412.67 
200,000 1,200 1,061.64  2,261.64  2,200,000  12,300  11,678.08  23,978.08 
250,000 1,400 1,327.05  2,727.05  2,250,000  12,500  11,943.49  24,443.49 
300,000 1,700 1,592.47  3,292.47  2,300,000  12,800  12,208.90  25,008.90 
350,000 2,000 1,857.88  3,857.88  2,350,000  13,100  12,474.32  25,574.32 
400,000 2,300 2,123.29  4,423.29  2,400,000  13,400  12,739.73  26,139.73 
450,000 2,500 2,388.70  4,888.70  2,450,000  13,700  13,005.14  26,705.14 
500,000 2,800 2,654.11  5,454.11  2,500,000  13,900  13,270.55  27,170.55 
550,000 3,100 2,919.52  6,019.52  2,550,000  14,200  13,535.96  27,735.96 
600,000 3,400 3,184.93  6,584.93  2,600,000  14,500  13,801.37  28,301.37 
650,000 3,700 3,450.34  7,150.34  2,650,000  14,800  14,066.78  28,866.78 
700,000 3,900 3,715.75  7,615.75  2,700,000  15,000  14,332.19  29,332.19 
750,000 4,200 3,981.16  8,181.16  2,750,000  15,300  14,597.60  29,897.60 
800,000 4,500 4,246.58  8,746.58  2,800,000  15,600  14,863.01  30,463.01 
850,000 4,800 4,511.99  9,311.99  2,850,000  15,900  15,128.42  31,028.42 
900,000 5,000 4,777.40  9,777.40  2,900,000  16,200  15,393.84  31,593.84 
950,000 5,300 5,042.81  10,342.81  2,950,000  16,400  15,659.25  32,059.25 
1,000,000 5,600 5,308.22  10,908.22  3,000,000  16,700  15,924.66  32,624.66 
1,050,000 5,900 5,573.63  11,473.63      
1,100,000 6,200 5,839.04  12,039.04   ลูกจ้างชั่วคราว   1. 6 เดือน - 2 ปี (6-24 เดือน)  150,000
1,150,000 6,400 6,104.45  12,504.45      2. 2 ปี - 5 ปี (25-60 เดือน)  300,000
1,200,000 6,700 6,369.86  13,069.86      3. 5 ปี - 7 ปี (61-84 เดือน)  500,000
1,250,000 7,000 6,635.27  13,635.27      4. มากกว่า 7 ปีขึ้นไป (85 เดือน)  900,000
1,300,000 7,300 6,900.68  14,200.68      
1,350,000 7,500 7,166.10  14,666.10   ลูกจ้างประจำและ ข้าราชการ
1,400,000 7,800 7,431.51  15,231.51   1. ไม่เกิน 700,000 คนค้ำ 3 คน   
1,450,000 8,100 7,696.92  15,796.92        - น้อยกว่า 500,000 คนค้ำ 3 คน (ข้าราชการ 2 คน)
1,500,000 8,400 7,962.33  16,362.33        - มากกว่า 500,100 คนค้ำ 3 คน (ข้าราชการ 3 คน)
1,550,000 8,700 8,227.74  16,927.74   2. มากกว่า 700,100-900,000  คนค้ำ 4 คน (ข้าราชการ 3 คน)
1,600,000 8,900 8,493.15  17,393.15   3. มากกว่า 900,100-1,000,000  คนค้ำ 5 คน (ข้าราชการ 4 คน)
1,650,000 9,200 8,758.56  17,958.56   4. มากกว่า 1,000,100-1,500,000  คนค้ำ 5 คน (ข้าราชการ 4 คน)
1,700,000 9,500 9,023.97  18,523.97   5. มากกว่า 1,500,100-2,000,000  คนค้ำ 6 คน (ข้าราชการ 4 คน)
1,750,000 9,800 9,289.38  19,089.38   6. มากกว่า 2,000,100-2,500,000  คนค้ำ 7 คน (ข้าราชการ 5 คน)
1,800,000 10,000 9,554.79  19,554.79   7. มากกว่า 2,500,100-2,800,000  คนค้ำ 8 คน (ข้าราชการ 5 คน)
1,850,000 10,300 9,820.21  20,120.21   8. มากกว่า 2,800,100-3,000,000  คนค้ำ 9 คน (ข้าราชการ 5 คน)
1,900,000 10,600 10,085.62  20,685.62   
1,950,000 10,900 10,351.03  21,251.03   สมาชิกต้องมีหุ้น 25% ของวงเงินกู้ / เงินเดือนเหลือใช้ 15%
2,000,000 11,200 10,616.44  21,816.44   เงินเดือนคูณ 50 เท่า+ทุนเรือนหุ้น กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
<<Download file>>