ประวัติประธานกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 37

 

 

นายประมวล   อ่อนฤทธิ์

เกิดวันที่ 27 พฤศจิายน พ.ศ. 2486

การศึกษา

      จบการศึกษาพนักงานอนามัย ภาคกลาง ชลบุรี  

การรับราชการ

     เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2505 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง อำเภอคลองขลุง และสถานีอนามัยชั้นสอง ตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตำแหน่งเจ้าพนักงานอนามัยจัตวา จนถึงปี พ.ศ. 2512 ได้ไปสอบเลื่อนตำแหน่ง เป็นพนักงานอนามัยอำเภอตรี ประจำอำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์ จนถึง ปี พ.ศ. 2516 ได้ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งอนามัยอำเภอคลองขลุง ในปี พ.ศ. 2520 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอนามัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร (สาธารณสุขอำเภอระดับ 3) และได้เลื่อนตำแหน่งในระดับ 4, 5, 6 และ 7 จนถึงปี พ.ศ. 2540 ได้เลื่อนระดับสูงสุดเป็นระดับ 8 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริหารสาธารณสุข ระดับ 8 ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จนถึงปี พ.ศ. 2546 จึงเกษียณราชการ

ผลงานที่ผ่านมา

- เป็นพนักงานอนามัยคนแรกของจังหวัด ซึ่งในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัด ประมาณ 30 คน งานหลักคือ งานสุขาภิบาล งานป้องกันโรค งานอนามัยแม่และเด็ก และงานรักษาพยาบาล และในขณะนั้นมีเพียง 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอพรานกระต่าย

- ปี พ.ศ. 2519 สาธารณสุขจังหวัด ประพฤติมิชอบได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ลงชื่อให้ย้าย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และได้จัดตั้งชมรมสาธารณสุข ขึ้น และได้รับการคัดเลือกเป็นประธานชมรมสาธารณสุข คนแรก ซึ่งในขณะนั้นเจ้าหน้าที่มีความสามัคคีสูง

- ปี พ.ศ. 2524 เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ขึ้น ซึ่งในขณะนั้นมีสมาชิกประมาณ 300 คน ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (นพ.สสจ. เป็นประธานโดยตำแหน่ง) จนถึงปี พ.ศ. 2528 ให้คณะกรรมการเลือกประธานกันเอง และได้รับการเลือกเป็นปรธานสหกรณ์ฯ ตลอดมา จนกระทั่งได้มีกฎหมาย สหรณ์ออมทรัพย์ ขึ้น และให้สมาชิกเลือกประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในปี พ.ศ. 2541 อยู่ในตำแหน่งได้วาระละ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ มา 8 วาระ รวม 16 ปี สรุปเป็นกรรมการ 5 ปี เป็นประธาน 27 ปี และในขณะที่เป็นประธานกรรมการสหกรณ์นั้น ไม่เคยมีการทุจริตและหนี้เสีย

- ปี พ.ศ. 2525 เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นวาระการแก้ไขปัญหาในขณะนั้น "งานล้น คนน้อย ด้อยการพัฒนา ความก้าวหน้าไม่มี"

- ปี พ.ศ. 2532 เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวิชาชีพ "หมออนามัย" และเป็นประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2519  ระดับเขต 5 พ.ศ. 2525  และระดับภาคเหนือ พ.ศ. 2528  ระดับประเทศ พ.ศ. 2531-2534 ประธานที่ปรึกษาชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2535-2540

- ปี พ.ศ. 2554 เป็นผู้ก่อตั้งชมรมข้าราชการบำนาญสาธารณสุขกำแพงเพชร โดยเป็นประธาน / รองประธาน / ที่ปรึกษา / กรรมการชมรม

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตการรับราชการ และเป็นหน้าที่ของคนไทยคนหนึ่ง และภูมิใจที่ได้แก้โจทย์ของการจัดตั้งชมรมฯ ได้บ้าง "งานล้น คนน้อย ด้อยการพัฒนา ความก้าวหน้าไม่มี" เป็นความคิดที่เห็นปัญหา เมื่อ 35 ปีที่ผ่านมา และขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรที่ได้รับประโยชน์และอานิสงจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยบ้างไหม ?

 

<<สวัสดี>>

smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmile