กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ชุดที่ 37 (2562-2563)
   
นายประมวล อ่อนฤทธิ์
ประธานกรรมการสหกรณ์
   
นางสาวกัลยา  ฉิมพลี
รองประธานกรรมการฯ
 
 
นายเอกวุฒิ   แตงดารา
เลขานุการ
 
นายล้อม   แผ่วงศ์
เหรัญญิก
นายมานพ   พรมมี
กรรมการ อ.พรานกระต่าย
 
นายประจักษ์   แก้วกิจจา
กรรมการ อ.บึงสามัคคี
 
น.ส.ปุณยนุช  วัดพระยา
กรรมการ อ.ปางศิลาทอง
นายสังวาลย์   แววนำ
กรรมการ อ.คลองลาน
 
นายประทีป   บดีรัฐ
กรรมการ อ.คลองขลุง
 
นายสุพรรณ  มีศิริ
กรรมการ อ.ลานกระบือ
น.ส.พยอม  แสงอ่วม
กรรมการ อ.ไทรงาม
 
นายสืบศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
กรรมการ อ.ทรายทองวัฒนา
 
น.ส.ใจทิพย์  สิงห์คาร
กรรมการ สสจ.กำแพงเพชร
นายสุวัฒน์  ไพรสิงห์
กรรมการ อ.เมือง
     
นายพนมศักดิ์  บุญเคลือบ
กรรมการ โควต้ากลาง
 
นางนฤพร  สิริธุวานนท์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
 
นางศิริญญา สุนทรธีระศาสตร์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ