ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชรจำกัด ชุดที่ 3ึ7
     
นางศิริญญา สุนทรธีระศาสตร์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
 
 นางนฤพร   สิริธุวานนท์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ