เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชรจำกัด
 
 นางอมรรัตน์   บุญยืน
 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ
 
     
 
 นางธัญญารัตน์   ศฤงคาร
รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ
 
     
 นางอุไรวรรณ  บุญเกตุ
 เจ้าหน้าที่บัญชี
 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอภิลัญจ์   แววนำ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ