ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด

 

       ผู้เริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ประกอบด้วย

     1. นายแพทย์กมล   เสรยานนท์     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

     2. นางธาราทิพย์   ธรรมนวพฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

     3. นางอารีย์   เครือหลี                 หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

     4. นายประมวล   อ่อนฤทธิ์           สาธารณสุขอำเภอ

     5. นายทวัล   พลอาจ                   สาธารณสุขอำเภอ

     6. นายชัยรัตน์   ศรีโพธิ์                หัวหน้ากลุ่มงานกามโรค

และพร้อมกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ สาธารณสุขอำเภอทุกคนร่วมเป็นคณะทำงาน โดยเชิญ นายแพทย์กมล เสรยานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ขึ้นเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด คนแรก โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 และได้เชิญชวนข้าราการและลูกจ้างในสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 179 คน ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นและกำหนดให้มีการประชุมครั้งแรก ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 30 ธันวาคม 2523

     กุมภาพันธ์  2524  คณะกรรมการดำเนินการ ผู้เริ่มก่อตั้งและมวลสมาชิกได้ร่วมกันเข้าชื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เป็น สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ซึ่งในขระนั้นมีผู้ร่วมเป็นสมาชิก 201 คน ทุนเรือนหุ้น  34,600 บาท และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนให้เป็น   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524

      - เป็นนิติบุคคลในรูปสหกรณ์ เลขทะเบียน กพธ. 19/2524

     - ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด

     - ประเภทออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524

     - ชื่อภาษาอังกฤษ Kamphaengphet Public Health Saving And Credit Cooperative Limited.

 

ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์

      เป็นรูปวงกลม มีรูปสัญลักษณ์งูพันคบเพลิงอยู่ตรงกลางและมีตัวอักษรคำว่า  " สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด" 

 

 

<< download Logo >>

 

laughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughing