วิสัยทัศน์ (Vision)

" เป็นองค์กรมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล บริการคุณภาพสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เข้มแข็ง และยั่งยืน "

 

นโยบาย (Policy)

สนับสนุน และส่งเสริมการออม เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจสังคม แก่มวลสมาชิกอยู่ดีมีสันติสุข และช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกรักการออม เพื่อความมั่นคงในอนาคต

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3. สนับสนุนด้านสวัสดิการแก่สมาชิก อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามกรอบข้อกฎหมายและหลักการสหกรณ์

4. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นๆ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความเป็นสากล

5. ส่งเสริมให้สมาชิกมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

6. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้บทบาทในสิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและองค์กร

 

เป้าหมาย (Goals)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม องค์ความรู้ จัดสวัสดิการเพื่อมวลสมาชิก อยู่ดีมีสุขอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม เป้นองค์กรที่เข้มแข็ง ยั่งยืน พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆ จากรุ่นสู่รุ่น ต่อไปในอนาคต

 

ค่านิยม (Values) และวัฒนธรรมองค์กร (Organisational culture)

TEAM = ร่วมมือกันอย่างเท่าเทียม ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยคุณธรรม

T = Togetther  =  การร่วมมือกัน

E = Equality    =  อย่างเท่าเทียมกัน

A = Achieves  =  สู่ความสำเร็จ

M = Morality   =  ด้วยคุณธรรม

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้วยหลักอุดมการณ์สหกรณ์ หลักธรรมมาภิบาล และ หลักการสหกรณ์

กลยุทธ์ : Strategy

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล และหลักการสหกรณ์ด้วยกระบวนการ (PDCA) Planing , Doing , Checking , Acting

2. ศึกษา ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน

3. พัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทักษะในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างมืออาชีพ

2. สหกรณ์มีนโยบาย ส่งเสริมให้สมาชิกรักการออมทรัพย์ด้วยความสมัครใจ เพื่ออนาคตสดใส อยู่ดี มีสุขเข้มแข็งและยั่งยืน

กลยุทธ์ : Strategy

1. จัดทำโครงการสวัสดิการต่อยอดจากสวัสดิการวันเกิด สมาชิกที่ได้รับของขวัญเป็นเงินสดคนละ 1,000 บาท/ปี เชิญชวนสมาชิกร่วมสมทบเงินออมเป็นรายเดือน เดือนละ 300 บาท ในทุกสิ้นปีสหกรณ์จะสมทบเงินให้สมาชิกที่ร่วมโครงการด้วยความสมัครใจอีกคนละ 500 บาท ติดต่อกันอย่างน้อย 3-5 ปี จึงจะมีสิทธิเบิกถอนได้ โดยฝากไว้ในสมุดเงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคตเล่มสีม่วง

3. พัฒนาให้องค์ความรู้ อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์แก่สมาชิก และบุคลากรทุกระดับ

กลยุทธ์ : Strategy

1. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกที่มีต่อระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ สู่ยุคเศรษฐกิจแห่งฐานความรู้

4. ยกระดับองค์กร และบริการให้มีมาตรฐานคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์ : Strategy

1. ตรวจสอบระบบเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน พร้อมให้บริการด้วยระบบฐานข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว

2. ประเมินความพึงพอใจ คุณภาพบริการ

5. ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร แก่สมาชิกสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานของสหกรณ์

กลยุทธ์ : Strategy

1. จัดทำสื่อ ช่องทางสื่อสาร สร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์ กิจการของสหกรณ์

 

 

laughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughinglaughing