การสมนา"บทบาทหน้าที่กรรมการ"
เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด 2 ท่าน คือ นายประมวล อ่อนฤทธิ์ ประธานกรรมการฯ และ นายมานพ พรมมี คณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ." เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ประชุมสามัญประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,326 คน จากสมาชิกทั้งหมด 1,602 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าพาหนะ คนละ 800 บาท มีการแจกรางวัลแก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมอย่างมีลุ้น ได้แก่ ทองคำ จำนวน 1 สลึง 6 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท รางวัลเงินสด 500 บาท จำนวน 40 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท และรางวัลพิเศษจากประธานกรรมการสหกรณ์ฯ รางวัลละ 300 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่า 9,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,000 บาท...
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ชุดที่ 35 ครั้งที่ 11 วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสหกรณ์ และได้มีการพิจารณาเงินกู้สามัญของเดือน กันยายน 2560 โดยมีผู้ยื่นกู้จำนวน 49 ราย ไม่เกินทุเรือนหุ้น จำนวน 4 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 1,346,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 45 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 61,244,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,590,000 บาท ยอดคงเหลือที่จ่ายจริง 14,806,287.67 บาท โดยในเดือน สิงหาคม 2560 มีจำนวนสมาชิกจำนวน 1,514 คน เดือน กันยายน 2560 มีสมาชิกลาออก 2 คน สมัครใหม่ 8 คน โอนจากสมาชิกสมทบ 1 คน
สัมนาที่ริชมอนด์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นายประมวล อ่อนฤทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมนา เรื่อง "ผลกระทบของเกณฑ์การกำกับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก" ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการ เดือน สิงหาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ชุดที่ 35 ครั้งที่ 10 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ และได้มีการพิจารณาเงินกู้สามัญของเดือน สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ยื่นกู้จำนวน 30 ราย ไม่เกินทุเรือนหุ้น จำนวน 5 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 876,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 25 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 31,747,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,632,000 บาท ยอดคงเหลือที่จ่ายจริง 8,978,060.28 บาท โดยในเดือน กรกฎาคม 2560 มีจำนวนสมาชิกจำนวน 1,498 คน เดือน สิงหาคม 2560 มีสมาชิกลาออก 1 คน สมัครใหม่ 17 คน
การมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
การมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ให้แก่ครอบครัว คุณชอุ้ม แพงมี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด โดยได้รับเงินฌาปนกิจ 2 ก้อน 1,019,384.16 + 579,067.65 = 1,598,451.81 บาท
ประชุมคณะกรรมการ เดือน กรกฎาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ชุดที่ 35 ครั้งที่ 9 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ และได้มีการพิจารณาเงินกู้สามัญของเดือน กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ยื่นกู้จำนวน 47 ราย ไม่เกินทุเรือนหุ้น จำนวน 5 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 3,380,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 42 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 51,427,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,807,000 บาท ยอดคงเหลือที่จ่ายจริง 15,570,041.25 บาท โดยในเดือน มิถุนายน 2560 มีจำนวนสมาชิกจำนวน 1,491 คน เดือน กรกฎาคม 2560 มีสมาชิกลาออก 1 คน สมัครใหม่ 11 คน
ทำบุญสำนักงานใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ได้ดำเนินการทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายและปรับปรุง สำนักงานใหม่ (อาคารด้านหลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกแก่ผู้ปฎิบัติงาน สมาชิก และผู้มาติดต่อรับบริการจากสหกรณ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) จ.กำแพงเพชร มาประกอบพธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยใช้งบรายจ่ายจากสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้

 -ฉุกเฉิน 6.00% / ปี

 -สามัญ-ไม่เกินทุนเรือนหุ้น

6.00% / ปี

 -สามัญ-บุคคลค้ำประกัน(หรือหลักทรัพย์)

6.25% / ปี

 -สามัญ(พิเศษ) ฌาปนกิจ  สงเคราะห์

6.25% / ปี
ตามประกาศฯ ณ   13 มกราคม  2560

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 -ต่ำกว่า 2 ล้าน 3.50 % / ปี
 -ตั้งแต่ 2 ล้าน 3.50 % / ปี
 -ตั้งแต่ 5 ล้าน 3.50 % / ปี