ประชุมประจำเดือน กันยายน 2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ชุดที่ 35 ครั้งที่ 11 วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสหกรณ์ และได้มีการพิจารณาเงินกู้สามัญของเดือน กันยายน 2560 โดยมีผู้ยื่นกู้จำนวน 49 ราย ไม่เกินทุเรือนหุ้น จำนวน 4 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 1,346,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 45 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 61,244,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,590,000 บาท ยอดคงเหลือที่จ่ายจริง 14,806,287.67 บาท โดยในเดือน สิงหาคม 2560 มีจำนวนสมาชิกจำนวน 1,514 คน เดือน กันยายน 2560 มีสมาชิกลาออก 2 คน สมัครใหม่ 8 คน โอนจากสมาชิกสมทบ 1 คน
สัมนาที่ริชมอนด์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นายประมวล อ่อนฤทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมนา เรื่อง "ผลกระทบของเกณฑ์การกำกับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก" ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการ เดือน สิงหาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ชุดที่ 35 ครั้งที่ 10 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ และได้มีการพิจารณาเงินกู้สามัญของเดือน สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ยื่นกู้จำนวน 30 ราย ไม่เกินทุเรือนหุ้น จำนวน 5 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 876,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 25 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 31,747,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,632,000 บาท ยอดคงเหลือที่จ่ายจริง 8,978,060.28 บาท โดยในเดือน กรกฎาคม 2560 มีจำนวนสมาชิกจำนวน 1,498 คน เดือน สิงหาคม 2560 มีสมาชิกลาออก 1 คน สมัครใหม่ 17 คน
การมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
การมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ให้แก่ครอบครัว คุณชอุ้ม แพงมี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด โดยได้รับเงินฌาปนกิจ 2 ก้อน 1,019,384.16 + 579,067.65 = 1,598,451.81 บาท
ประชุมคณะกรรมการ เดือน กรกฎาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ชุดที่ 35 ครั้งที่ 9 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ และได้มีการพิจารณาเงินกู้สามัญของเดือน กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ยื่นกู้จำนวน 47 ราย ไม่เกินทุเรือนหุ้น จำนวน 5 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 3,380,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 42 ราย วงเงินกู้ เป็นเงิน 51,427,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,807,000 บาท ยอดคงเหลือที่จ่ายจริง 15,570,041.25 บาท โดยในเดือน มิถุนายน 2560 มีจำนวนสมาชิกจำนวน 1,491 คน เดือน กรกฎาคม 2560 มีสมาชิกลาออก 1 คน สมัครใหม่ 11 คน
ทำบุญสำนักงานใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ได้ดำเนินการทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายและปรับปรุง สำนักงานใหม่ (อาคารด้านหลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกแก่ผู้ปฎิบัติงาน สมาชิก และผู้มาติดต่อรับบริการจากสหกรณ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) จ.กำแพงเพชร มาประกอบพธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยใช้งบรายจ่ายจากสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้
ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการร่วมทำบุญ" ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว สามารถสรุปจำนวนผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
     1. จำนวนสามาชิก ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม แยกหน่วยงาน
     2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อสมาชิกเสียชีวิต
     3. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญ